คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry
ปริญญาตรี
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการทำวิจัย ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม) พ.ศ. 2563

หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันการศึกษา จากทันตแพทยสภา เป็นที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก เปิดรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต และยังได้เปิดรับจากผู้ที่จบปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์มาแล้ว เข้ามาศึกษาเพื่อปริญญาตรีที่สองโดยการเทียบโอนหน่วยกิต หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา ทั้งระดับพรีคลินิกและคลินิก อาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรม เข้าสู่ยุคทันตกรรมดิจิตอล ( Digital Dentistry ) ทางคณะฯ ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล ( Digital Automation Technology ) เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับพรีคลินิกได้ใช้ฝึกปฏิบัติงานกับหุ่นกะโหลกและขากรรไกรจำลอง รวมทั้งระดับคลินิกใช้ในการฝึกปฏิบัติงานให้การบริการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ จัดให้มีอาคารคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย เก้าอี้ทำฟัน 100 ชุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครฯ ในการให้โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานครฯ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่นักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการทำงาน กับเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลและเครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่ในแต่ละสาขาวิชา นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันทำการ