คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine Arts

"ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม"

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine Arts
ปริญญาตรี
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Fine Arts
ปรัชญา
" ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม"

ปณิธาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีองค์ความรู้ทักษะปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

“นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบมืออาชีพ”

หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

“ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ”

หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ