คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education
ปริญญาตรี
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปรัชญา
"เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการผลิตครูการศึกษาปฐมวัยชั้นสูง ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู มีความคิดและวิจารณญาณ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ มีวินัย มีความรัก ความเมตตาและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และใฝ่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรัก ความผูกพันต่อชุมชุนท้องถิ่นและสังคมที่เป็นบริบทรวมทั้งภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยที่ยึดมั่นในระบบอบปกครองแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ"

ความสำคัญ
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย มีการปฏิบัติตน และมีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดี พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะพัฒนาในขั้นตอนต่อๆไปของชีวิต กระทั่งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ครูปฐมวัยจึงเป็นครูคนที่สองรองจากบิดามารดาโดยแท้จริง หลักสูตรนี้จึงสนองที่จะผลิตครูให้เป็นผู้วางรากฐานหลักคือเด็กและเยาวชนของบ้านเมือง เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้

1. มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีของครูปฐมวัย

2. มีความรอบรู้ ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างบูรณาการ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และโลกแห่งความเป็นจริงได้ มีความเข้าใจ มีความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆทางด้านการศึกษาปฐมวัย มีความรู้และทักษะในด้านการวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

3. มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง เข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ คิดแก้ปัญหา และทางออกในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำทางปัญญา มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาทางการศึกษาปฐมวัยอย่างมีนวัตกรรม

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและเป็นปฏิบัติได้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใส่รับฟัง

5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการปฐมวัยและวิชาชีพครูและสังคมอย่างมีเหตุผล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

6. มีความสามารถเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบและสอดคล้องกับความสนใจและแตกต่างของผู้เรียนและติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพครูที่ทันกับยุคสมัยและพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ