คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education
ปริญญาตรี
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาโท
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปรัชญา
"หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นครู ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการปฏิบัติตน และมีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความสามารถ มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดี พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะพัฒนาในขั้นตอนต่อๆ ไปของชีวิต กระทั่งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความสามารถและทักษะในการวางแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การออกแบบ การบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตสื่อและนวัตกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2. มีทักษะในการคิด การสร้างสรรค์ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ศรัทธาในวิชาชีพครู และวิชาชีพอื่นที่ใช้ศาสตร์การสอนและการฝึกอบรม

4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาชุมชน

5. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในงานวิชาชีพต่างๆ