คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering
ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมสาชาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานในระดับปริญญาตรี ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความสามารถในการทำงาน วิจัย พัฒนา และควบคุม ในสาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ที่ส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยและ พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบํารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน ซึ่งจะต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนด้านบริการดูแลรักษา และซ่อมแซมอากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนา เทคโนโลยีสําหรับการบินและอวกาศ การส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท ของไทยในอนาคต พร้อมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิศวกรรมที่เพียงพอ มีความสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการตรวจสอบ ระบุปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาทางวิศวกรรมและสามารถประยุคต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบ แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการทำงานด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้นำ ในกลุ่มที่มีความหลากหลายของสหสาขาวิชาและสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยได้เป็นอย่างดี

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการทำงานที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงความจำเป็น เตรียมพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี