คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering
ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปรัชญา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 และนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้กำหนดปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรขึ้น

ความสำคัญ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมโยธา ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการคิดการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสมตลอดจน พัฒนา ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ มีความคิดริเริ่ม สามารถบูรณาการความรู้ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อป้อนตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา

2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาชั้นสูงต่อไป

4. ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีการบริหารจัดการ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

5. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะและสามารถนำไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาได้