คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering
ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering
ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา