คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

"มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ รวมทั้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ"

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law
ปริญญาตรี
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาโท
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law
ปรัชญา
" มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ รวมทั้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ"

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพ ทางกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบ จรรยาบรรณและรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ