คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts

"บุคลิกภาพงาม เลิศล้ำคุณธรรม ผู้นำด้านภาษา พัฒนาวิชาการ"

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts
ปริญญาตรี
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการโรงแรม
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts
ปรัชญา
" บุคลิกภาพงาม เลิศล้ำคุณธรรม ผู้นำด้านภาษา พัฒนาวิชาการ "

วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาวิชาการและวิชาชีพมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการแก่สังคมส่งเสริมงานวิจัย เพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

พันธกิจ
คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดภารกิจการดำเนินงานไว้ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝังให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง

2. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนชุมชน

3. บริการวิชาการชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรในชุมชน

4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคม

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร