คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

"คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตนและชุมชน"

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine
ปริญญาตรี
- แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแพทยสภา และมุ่งเน้นให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านเวช ศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยเน้นสังคมของชุมชนเมืองและการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นแพทย์ที่มีความสามารถในการปรับตนเองให้เข้ากับความรู้ด้านการแพทย์ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรนานาชาติหรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้

ปรัชญา
" คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตนและชุมชน "

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้เป็นผู้มี ปัญญา ความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ที่ได้ มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีพันธกิจดังนี้

1. ด้านการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อ ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ

2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญของอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ ยอดและการนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคม

3. ด้านการบริการให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ ชุมชนและสังคม

4. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนของไทยให้แก่นักศึกษาและ คณาจารย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

5. ด้านการบริหารและการจัดการ ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

6. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ