คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nurseign

"สร้างปัญญาพัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม"

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nurseign
ปริญญาตรี
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nurseign
ปรัชญา
"สร้างปัญญาพัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม"

วิสัยทัศน์
• บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยใน สาขาวิชาอันเป็น ที่ต้องการของประเทศ

• การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิด ดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

• ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

• พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับ บริบทโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากรงบประมาณบริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจและการบริหารทั่วไป

พันธกิจ


• มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ควบคู่คุณธรร และจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยใน สาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการ ของประเทศ

• มุ่งส่งเสริมการทำวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับ ประเทศ และต่างประเทศ

• มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคม ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญ

• มุ่งทำนุบำรุง และเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม แก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

• มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารวิชาการกิจการนักศึกษาบริหารบุคลากรบริหารทรัพยากรงบประมาณบริหารโลจิสติกต์บริหารวิสาหกิจและการบริหารทั่วไป


นโยบาย (Plicy)


• ผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามสภาการพยาบาล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

• พัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ สามารถอย่างเต็มศักยภาพ และธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่คุณภาพ และประสิทธิภาพ

• ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

• พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบริการวิชาการ

• กำหนดให้ใช้ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน

• สนับสนุนให้มีการจัดบริการ วิชาการแก่สังคม

• สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

• สนับสนุน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

• ส่งเสริมให้มีการนำอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม


วัตถุประสงค์ (Objective)


• มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลครอบครัว และชุมชนทั้งในภาวะสุขภาพปกติภาวะเสี่ยง และภาวะที่เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพ

• มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้ความรู้ด้านการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา และปฏิบัติการพยาบาล

• ปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของตนเอง และผู้อื่นมีจิตบริการยึดมั่นใน คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำทางสุขภาพ มืออาชีพ

• คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

• มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม