คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of

Public Health Program

"สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม"

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health Program
ปริญญาตรี
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health Program
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2554 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 และได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยมีนโยบายที่จะรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จำนวน 70 คน มีรองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แสงฉาย เป็นคณบดี และมีอาจารย์ผู้สอนประจำในระยะแรกจำนวน 7 ท่าน นอกจากนี้หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

ปรัชญา
ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสาธารณสุข มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีวิสัยทัศน์

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรม และจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบท โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกส์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ และสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดรักษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะนักการสาธารณสุข นักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระได้

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้โดยสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ หรือผู้ตามที่ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ