คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Faculty of Sports Science and Technology

"พัฒนาความคิด จิตใจใฝ่คุณธรรม กิจกรรมล้ำเลิศ"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Faculty of Sports Science and Technology
ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา
ปริญญาโท
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา
ปริญญาเอก
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Faculty of Sports Science and Technology
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดย ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานบริหาร และ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงกำหนดให้มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้น โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 และได้รับอนุมัติความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา คณบดี ได้กำหนดนโยบายต่างๆ และหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้

ปรัชญา
"นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างคน คนสร้างชาติ"

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งสู่สากลอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ(Mission)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งเน้น พัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์
มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการกีฬา

เอกลักษณ์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาคน สู่มืออาชีพ