คณะรัฐศาสตร์

Faculty of

Political Science

"สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยม ดำรงความเป็นไทย"

คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Political Science
ปริญญาตรี
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ทางไกล)
ปริญญาโท
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)
ปริญญาเอก
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Political Science
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีแนวทางสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม” โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ครบถ้วน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เปิดสอนในระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะรัฐศาสตร์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน การสอน เพื่อรองรับความต้องการแก่สังคมในเขตพื้นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา
" สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยม ดำรงความเป็นไทย "

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ด้านการจัดการศึกษา คณะรัฐศาสตร์จะพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม

2. ด้านการวิจัย คณะรัฐศาสตร์จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรเพื่อให้มีการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์ และให้มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะรัฐศาสตร์จะขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรู้และคุณธรรม

4. ด้านการพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์ จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกให้ประชากรชาว-รัฐศาสตร์ และนักศึกษาให้คำนึงถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มบทบาทให้มีการแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมให้ประจักษ์แก่ชุมชน และสังคม อย่างภาคภูมิใจ

5. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน การให้บริการ การบริหารงาน ในคณะรัฐศาสตร์

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์การ คณะรัฐศาสตร์ จะพัฒนาระบบบริหารทั้งด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง การเงินงบประมาณ และระบบสินทรัพย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจที่จะดำเนินการในทุกด้าน

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา และจะพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่ว

วัตถุประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองการปกครองทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งภายในและต่างประเทศ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ