คณะที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดสอน 16 คณะ

คณะนิเทศศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะบัญชี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์