หลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดสอน

ระดับปริญญาโท

คณะนิเทศศาสตร์

– หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

– หลักสูตร
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

– หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะดุริยางคศาสตร์

– หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาทันตกรรมจัดฟัน