หลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

คณะนิเทศศาสตร์

– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  และการผลิตสื่อ

คณะรัฐศาสตร์

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  (ทางไกล)

คณะนิติศาสตร์

– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  และแอนิเมชัน
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการโรงแรม
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาไทย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมบริการ
  เพื่อการท่องเที่ยว
  และการโรงแรม

คณะพยาบาลศาสตร์

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-
  การออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะศึกษาศาสตร์

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยี
  และสื่อสารการศึกษา

คณะบัญชี

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบัญชี

คณะสาธารณสุขศาสตร์

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์

– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
– International Business
  Management (International
  Program)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ (ทางไกล)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  การค้าสมัยใหม่
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวย
  และความงาม
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการ
  เงินและการบริหารหนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุง
  รักษาอากาศยาน
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาพลศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์
– หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์
– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต