หลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดสอน

ระดับปริญญาเอก

คณะนิเทศศาสตร์

– หลักสูตร
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

– หลักสูตร
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

– หลักสูตร
  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– หลักสูตร
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหาร
  การศึกษา

คณะดุริยางคศาสตร์

– หลักสูตร
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

– หลักสูตร
  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– หลักสูตร
  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา