กองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ.

กยศ. - กรอ. ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนเรียนต่อ ปริญญาตรี จนจบหลักสูตร นักศึกษาเรียนจบแล้วค่อยชำระคืนกองทุน กยศ. - กรอ. กองทุนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพิ่มค่าครองชีพระดับปริญญาตรีเป็น 3,000 บาท/เดือน สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., ปวส, เข้าเรียนในระดับ ปริญญาตรี เพื่ออนาคตทางการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ.

วัตถุประสงค์ : ขาดแคลนทุนทรัพย์

(รายได้ครอบครัวต่อปี ไม่เกิน 360,000 บาท) *สัญชาติไทย

แนวทางการใช้เงิน : ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา ค่าครองชีพ

อายุ (ปีแรกที่เข้า) : ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาปลอดหนี้ : 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี

ลักษณะต้องห้าม :

– ไม่เป็นผู้จบ ป.ตรี มาก่อน


– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้ได้รับหรือเคยโทษจําคุก

– ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชําระหนี้กองทุน

– ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนในหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน (เต็มเวลา)

คุณสมบัติของผู้กู้ กรอ.

วัตถุประสงค์ : ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

ซึ่งมีความชัดเจนต้องการผลิตกําลังคนและ มีความจําเป็น

ต่อการพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้เงิน : ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา ค่าครองชีพ

อายุ (ปีแรกที่เข้า) : ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาปลอดหนี้ : 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี

ลักษณะต้องห้าม :

– ไม่เป็นผู้จบ ป.ตรี มาก่อน


– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้ได้รับหรือเคยโทษจําคุก

– ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชําระหนี้กองทุน

– ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนในหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน (เต็มเวลา)