คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of

Science and Technology

"คุณธรรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology
ปริญญาตรี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology
ปรัชญา
" คุณธรรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี"

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฎิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนสำนึก รวมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ มีความรักษามัคคี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ้งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีมีดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม