คณะดุริยางคศาสตร์

Faculty of Music

"ดนตรีสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ"

คณะดุริยางคศาสตร์

Faculty of Music
ปริญญาตรี
- หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปริญญาโท
- หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์

Faculty of Music
คณะดุริยางคศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 คือริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554โดยใช้หลักสูตรคณะดุริยางคศาสตร์ สาาขาสหวิทยาการดนตรี ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื้่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (ดศ.บ.) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพทางปัญญา ฝึกนักศึกษาให้ยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ ตามคติพจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

ปรัชญา
"ดนตรีสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ"

วิสัยทัศน์
คณะดุริยางคศาสตร์เป็นคณะทางดนตรีที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ฝีมือ คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมโลก มุ่งรักษา ส่งเสริม และพัฒนาดนตรีของชาติให้ยั่งยืน

พันธกิจ
คณะดุริยางคศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นคนดี

2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี ทางดนตรีและศิลปะการแสดงตลอดจน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ สังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3. ให้บริการทางวิชาการดนตรี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

5. สร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ