ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาทางไกล 4 ปี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล 197,785
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ทางไกล 197,785
การจัดการโลจิสติกส์ ทางไกล 221,995
การจัดการธุรกิจสุขภาพ ทางไกล 197,785