ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ ปกติ, พิเศษ 245,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ, พิเศษ 197,785
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปกติ, พิเศษ 240,000
คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ, พิเศษ 259,595
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปกติ, พิเศษ 259,595
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปกติ, พิเศษ 259,595
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว ปกติ, พิเศษ 240,000
ภาษาอังกฤษ ปกติ, พิเศษ 240,000
การโรงแรม ปกติ, พิเศษ 240,000
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปกติ, พิเศษ 860,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบทัศนศิลป์–การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปกติ 280,000
คณะศึกษาศาสตร์​ การศึกษาปฐมวัย ปกติ 240,000
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ 240,000
คณะบัญชี การบัญชี ปกติ, พิเศษ 224,200
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ปกติ, พิเศษ 504,000
คณะดุริยางคศาสตร์ สหวิทยาการดนตรี ปกติ 251,700
ดนตรีศึกษา ปกติ 240,000
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ปกติ, พิเศษ 197,785
การจัดการอุตสาหกรรม ปกติ, พิเศษ 197,785
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล ปกติ, พิเศษ 221,995
การจัดการโลจิสติกส์ ปกติ, พิเศษ 221,995
การตลาด ปกติ, พิเศษ 197,785
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปกติ, พิเศษ 280,000
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปกติ, พิเศษ 197,785
การจัดการนวัตกรรมการค้า ปกติ, พิเศษ 197,785
การจัดการธุรกิจสุขภาพ ปกติ, พิเศษ 197,785
การจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม ปกติ, พิเศษ 197,785
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ปกติ 280,000
วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ 280,000
วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ 280,000
วิศวกรรมโยธา ปกติ 280,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา ปกติ 240,000
พลศึกษา ปกติ 240,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ปกติ 6,150,000
คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ ปกติ 7,200,000