ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 137,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (จบ ปวส.) ปกติ, พิเศษ 190,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (ป.ตรี ใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 162,400
คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
ภาษาอังกฤษ (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
การโรงแรม (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
คณะบัญชี การบัญชี (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 137,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (จบ ปวส.) พิเศษ 270,000
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 137,000
การจัดการอุตสาหกรรม (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 137,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
การจัดการโลจิสติกส์ (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 140,000
การตลาด (จบ ปวส./ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 137,000
การจัดการธุรกิจสุขภาพ (ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 137,000
การจัดการธุรกิจสุขภาพ (จบ ปวส.) ปกติ, พิเศษ 140,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (จบ ปวส.) ปกติ, พิเศษ 210,000
วิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 185,000
วิศวกรรมเครื่องกล (จบ ปวส.) ปกติ, พิเศษ 210,000
วิศวกรรมเครื่องกล (ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 185,000
วิศวกรรมโยธา (จบ ปวส.) ปกติ, พิเศษ 210,000
วิศวกรรมโยธา (ป.ตรีใบที่ 2) ปกติ, พิเศษ 210,000