ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาทางไกล 2 ปี

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา รอบเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล 137,000
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ทางไกล 137,000
การจัดการโลจิสติกส์ ทางไกล 140,000