ค่าเทอมตลอดหลักสูตรปริญญาโท

รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่นี่
คณะ สาขา ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 150,000
คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 150,000
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 150,000
คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา 180,000
หลักสูตรและการสอน 180,000
คณะดุริยางคศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ 300,000
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 150,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 150,000